Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o nr 636572-N-2019 (ZP-5/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL)  do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o ZP-5/2019”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZK-5 2019

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu o nr 636572-N-2019 (ZP-5/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL)  do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby  Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o ZP-5/2019”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP-5 2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 636572-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczące przetargu 636572-N-2019 pn. “Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.” (ZP-5/2019).

wyjasnienia dotyczące SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o nr 605297-N-2019 z dnia 03.10.2019 (ZP-4/2019)

Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 636572-N-2019 z dnia 16.12.2019

Ogłoszenie nr 636572-N-2019 z dnia 16.12.2019

Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o., ZP-5/2019”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ)

załącznik nr 1  –  opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2  –  formularz oferty,

załącznik nr 3  –  wzór umowy,

załącznik nr 4  –  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  –  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  –  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  –  wykaz pojazdów,

załącznik nr 8  –  wykaz osób.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu o nr 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_ZP4_2019_II

 

 

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ część IV

 

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją, wyposażonej w oddzielne silniki do jazdy i sprzątania na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. w formie leasingu operacyjnego” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ZP-4/2019.    ogloszenie 540237144-N-2019

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ_czesc_III    Wyjaśnienia dotyczące SIWZ_czesc_IIIA

UWAGA – w związku z wyjaśnieniami do SIWZ po zmianach,  wprowadzono korektę do załączników (zaznaczono kolorem czerwonym):

załącznik nr 1  – opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dane techniczne zamiatarki wraz z podwoziem

załącznik nr 3  –  istotne postanowienia do umowy

UWAGA-zmiana terminu składania ofert – dotyczy przetargu 605297-N-2019 (ZP-4/2019)

Termin składania ofert: 8.11.2019 do godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 8.11.2019 godz. 10:15

Ogłoszenie 540232376-N-2019