Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: ZP-1/2019

Informujemy, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP-1/2019 „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej:

2019_05_28_0715_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie przetargu: „Dostawa zamiatarki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego fabrycznie nowej z homologacją na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. “

  1.    Ogloszenie nr 551786-N-2019 z dnia 24 maja 2019
  2.    Zamiatarka_SIWZ_ZP-1 2019
  3.    Załączniki:

Załącznik nr 1 – OPZ – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Umowa

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert na zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. na rok 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy ZP-3/2018, przetarg na „Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.” na rok 2019

Wyjaśnienia do treści SIWZ-ZP_3_2018      (Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 08.11.2018)

 

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego

Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać poniżej:

ogłoszenie o zamówieniu nr 538037-N-2018 BZP poniżej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej:blue-pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Informujemy, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat zawiadomienia o unieważnieniu przetargu można uzyskać poniżej: