Ogłoszenie nr 636572-N-2019 z dnia 16.12.2019

Ogłoszenie nr 636572-N-2019 z dnia 16.12.2019

Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp.  z o.o., ZP-5/2019”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ)

załącznik nr 1  –  opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2  –  formularz oferty,

załącznik nr 3  –  wzór umowy,

załącznik nr 4  –  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  –  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  –  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  –  wykaz pojazdów,

załącznik nr 8  –  wykaz osób.

 

 

 

Posted in Przetargi.