Postępowania przetargowe

Rozstrzygnięcie przetargu ZP-1/2020

23-grudnia-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ZP-1_2020   Dotyczy przetargu pn. „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL)  do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o ZP-1/2020”.  Informacja z otwarcia ofert:  „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ZP-1/2020”

 

04-grudnia-2020

Informacja z otwarcia ofert

 

Przetarg na  „Hurtowa dostawa paliwa płynnego (olej napędowy DIESEL) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., ZP-1/2020”

Ogloszenie nr 616090-N-2020  z dnia 26.11.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Publicznego (SIWZ)

załącznik nr 1   –  opis przedmiotu zamówienia,

załącznik nr 2   – formularz oferty,

załącznik nr 3   – wzór umowy,

Załącznik nr 4   –  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5   –  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6   –  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7   – wykaz pojazdów,

załącznik nr 8   – wykaz osób.

Informacja z otwarcia ofert – AGREGATY

Informacja z otwarcia ofert

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na dostawę dwóch agregatów prądotwórczych.

Wyjaśnienia do treści zapytania

 

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch agregatów prądotwórczych.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

na dostawę agregatów prądotwórczych (2 szt.) o parametrach technicznych według opisu zamówienia – załącznik.

Termin składania ofert: 20.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy