Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w zakresie komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie: składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  i przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Cała procedura postępowania jest prowadzona w sposób gwarantujący poufność danych.

Informujemy, że Zakład Komunalny w Pobiedziskach  Spółka z o.o.  prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy “Prawo zamówień publicznych”   w  oparciu o platformę zakupowa dostępną  pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zk_pobiedziska

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256kbit/s.  Strona  platformazakupowa.pl  jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.  Dla podpisania dokumentów muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny. Dla składania ofert nie jest konieczne zakładanie konta na w/w stronie.

Procedura postępowania dla złożenia oferty:

  1. Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania
  2. Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia).
  3. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk “Złóż ofertę”, prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  4. W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

W przypadku pytań związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta telefon: 22 101 02 02 w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze lub poprzez adres email:  cwk@platformazakupowa.pl

Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl   Open Nexus Sp. z o.o.  dostępny jest na stronie: Regulamin

Dla złożenia oferty zapraszamy  Państwa na stronę: PlatformaZakupowa