Wodociągi

KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o. przypomina, że należności za wodę rozliczane są co dwa miesiące – oznacza to, że faktury za wodę wystawiane są raz na dwa miesiące.

Informujemy, że możliwość otrzymywania faktur częściej niż w okresach rozliczeniowych wskazanych w umowie jest możliwa wyłącznie drogą mailową na adres woda@zk-pobiedziska.pl lub osobiście w siedzibie Zakładu przy ul. Poznańskiej 58 w Pobiedziskach.


Uchwała Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2020 roku uchwalającej „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.”.

Uchwala_Zgromadzenia_WPRiM_Zaklad_Komunalny


Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. dostarcza wodę mieszkańcom Gminy Pobiedziska.

Nasza firma eksploatuje osiem stacji uzdatniania wody w następujących miejscowościach:

  • Pobiedziska
  • Góra
  • Stęszewko
  • Jerzyn
  • Biskupice
  • Tuczno
  • Gołuń
  • Latalice

Woda czerpana jest z ujęć głębinowych znajdujących się w pokładach warstw trzecio- i czwartorzędowych na głębokości od 80 do 120 m. Okresowo podlega ona dezynfekcji i uzdatnianiu, bez jakiegokolwiek wspomagania chemicznego i jest zgodna z obowiązującą normą. Wyniki badań klasyfikują wodę z naszych ujęć jako twardą.

Z wyjątkiem stacji w miejscowości Góra, wszystkie pozostałe są z sobą połączone siecią, co zapewnia elastyczność funkcjonowania systemu oraz wysokie bezpieczeństwo dostaw wody.

Długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wynosi 193 kilometrów (stan na dzień 30.12.2007). Dołączone są do niej 1754 przyłącza, których długość wynosi 44,6 km. Analogicznie w Pobiedziskach odpowiednio 32,4 km, 1563 przyłącza, 17,4 km.