Ogłoszenie przetargu nr 570052-N-2019 z dnia 2019-07-05

Ogłoszenie o przetargu:     „Wymiana pokrycia dachu z dachówki oraz z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę karpiówkę w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym, wraz z utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach, ul. Półwiejska 2” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  ZP-2/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PUBLICZNEGO (SIWZ)

Pozwolenie na budowę

załącznik nr 1  – kosztorys, przedmiar robót (opis przedmiotu zamówienia),

załącznik nr 2  – formularz oferty,

załącznik nr 3  – wzór umowy,

załącznik nr 4  – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  – wykaz wykonanych robót budowlanych/usług,

załącznik nr 8  – wykaz osób,

załącznik nr 9  – projekt budowlany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,

 

 

Posted in Przetargi.