Ogłoszenie nr 579528-N-2019 z dnia 2019-07-29

Ogłoszenie o przetargu: „Wymiana pokrycia dachu z dachówki oraz z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę karpiówkę w pojedynczą koronkę w kolorze ceglanym, wraz z utylizacją azbestu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pobiedziskach, ul. Półwiejska 2” prowadzonego przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  ZP-3/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PUBLICZNEGO (SIWZ)

Pozwolenie na budowę

załącznik nr 1  –  kosztorys, przedmiar robót (opis przedmiotu zamówienia),

załącznik nr 2  –  formularz oferty,

załącznik nr 3  –  wzór umowy,

załącznik nr 4  –  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

załącznik nr 5  –  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

załącznik nr 6  –  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

załącznik nr 7  –  wykaz wykonanych robót budowlanych/usług,

załącznik nr 8  –  wykaz osób,

załącznik nr 9  –  projekt budowlany w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia

 

Posted in Przetargi.